De flesta internationella företag har ett väl utarbetat och fungerande Code of Conduct system som ofta fungerar effektivt inom organisationen. Det är dock få som har fungerande program för sina leverantörer. Många företag har checklistor som leverantörerna eller inköpspersonalen fyller i, men kontrollen går dock aldrig närmare än så. Vissa företag använder sig också av internationella riktlinjer som kan vara svåra att implementera fullt ut i Kina på grund av att de ibland strider mot kinesisk lagstiftning.

 

Varför fungerar det inte?

Det är relativt lätt att informera och övertyga den interna organisationen om era värderingar, däremot är det inte lika lätt för sourcing och inköpspersonal att diskutera värderingar med en leverantör. Detta beror delvis på att samtalen ofta sker på en för låg nivå i organisationen, (inköpsavdelningen saknar ofta den kunskaps som krävs angående tillverkningsindustri och arbetsrätt), och delvis på att fokus vid leverantörsdiskussioner ofta ligger på pris och leveranser vilket gör att det finns en motvilja mot att ta upp dessa frågor.

 

imageScandic Sourcings metod

Scandic Sourcing erbjuder specialanpassade program som inkluderar programutveckling, träning av sourcing-, och inköpspersonal och inspektioner som utförs av en tredje part. Våra program bottnar i internationella riktlinjer (UN,OECD, ICC, etc.) som kombineras med våra klienters interna policy och värdesystem. Vi tar också hänsyn till hur rättsväsendet fungerar i Kina. Rättsväsendet i Kina är omfattande, men det tar lång tid innan nya lagar implementeras och de implementeras inkonsekvent inom olika områden i Kina. Scandic Sourcing har praktisk erfarenhet av tillverkningsindustrin i Kina och vet vilka områden som den Kinesiska regeringen stödjer och vad som är praxis inom industrin. Detta, i kombination med en dos sunt förnuft använder vi för att erbjuda ett välfungerande program till er. 

 

Varför behövs inspektion av en tredje part?

En inspektion av en tredje part görs oftast med ledningen för ett företag vilket ger mycket bättre tillgång till personalinformation och konfidentiell information. Scandic Sourcing skickar in ett team med kompetens inom HR, säkerhet och miljölagstiftning. Vi får tillgång till personalarkiv, träningsprotokoll, olycksrapportering, myndighetsrapporter, övertid, pension och löne-, och förmånsregister. 

 

Varför är det viktigt nu?

Ingen leverantör är perfekt vare sig i Kina eller i västvärlden. I Kina, där utvecklingen har skett väldigt snabbt, existerar enbart en rudimentär medvetenhet gällande EHS och arbetsrätt, både på lednings-, och arbetarnivå. Det råder fortfarande stora skillnader mellan vad som är accepterat i Europa och den dagliga verkligheten i Kina. Det är viktigt för internationella företag som är aktiva i Kina att ha en klar bild över leverantörsbasen och eliminera riskfyllda leverantörer. 

För företag som har ISO 14000 registrerat är det ett krav att anlita en tredjepart som inspekterar leverantören. Det finns risker med de leverantörer som inte följer lokala regelverk; myndigheterna har stor makt och kan omedelbart stänga ner en fabrik som de anser inte följer lagarna. Om detta sker tar det vanligtvis lång tid att hitta och träna upp en ny leverantör.

 

Varför mäta prestationen?

Genom att mäta leverantörsprestationer regelbundet och sedan värdera huvudkriterierna efter en numerisk skala får leverantörerna en tydlig dokumentation om vilken nivå de ligger på samt vilka förändringar de bör göra. Det underlättar för leverantörer att se vilka områden de kan förbättra sig inom med en relativt liten investering i tid och pengar. Det är viktigt att ge dem möjligheter att visa förbättring. Engagemang och uppmuntran är viktiga faktorer för att nå framgång.

 

Fungerar det?

Scandic Sourcing har kontrollerat många leverantörer. Erfarenhet har lärt oss att med den rätta kompetensen och attityden får vi komplett information och kan skapa ett bra samarbete med olika leverantörer. Det är inte sällan leverantörer välkomnar våra program och ser det som en möjlighet att få mer information om vad internationella företag kräver vilket i sin tur kan öka deras konkurrenskraft. Med tiden har vi kunnat mäta en snabb förbättring hos de flesta av de leverantörer vi samarbetat med och leverantörerna har varit stolta över förbättringarna och av att få erkännande.

 

 Vad är nästa steg?

Kontakta Scandic Sourcing och låt oss tillsammans diskutera er situation och hur vi kan hjälpa er.