Medans COVID-19-viruset framfart enbart var begränsat till Kina talades det mycket om behovet av att utveckla alternativa leverantörer i t.ex. Sydostasiatiska länder som Indonesien och Vietnam och Indien.

Sedan viruset blivit en global pandemi ser situationen lite annorlunda ut. Kina har vädrat ut krisen jämförelsevis bättre än andra länder. Även om det har varit en störning på två månader är saker nu tillbaka till det normala, medan resten av världen fortfarande färöker komma på hur de skall hantera situationen, med olika grader av framgång. Vietnam verkar ha hanterat det mycket bra. I Indonesien tog det misstänkt lång tid innan de började rapportera några fall och situationen i Indien ser skrämmande ut.

Ur ett globalt supply chain perspektiv kan vi se att, medan förekomsten av virus ofta börjar i den tätbefolkade nationen, har Kina bevisat att de kan hantera det. Med en fjärdedel av världens produktion och en stor framtida tillväxtpotential kommer China fortfarande dominera tillverkning av teknikprodukter. Det finns ingen anledning att multinationella företag drar sig ur Kina, eftersom det inte finns några bra alternativ med tillräcklig kapacitet och kompetens, och det finns gott om utvecklingsmöjligheter för små och medelstora företag.

Men krisen har på många håll även lyft fram svagheter hos en del  leverantörer. Hur hanterade man situationen, hur transparant var man, gjordes det extra ansträngningar för att minimera kundernas potentiella problem och hur snabbt kom man igång igen.

Det kan vara dags att analysera de nuvarande leverantörerna och titta på potentiella alternativa lösningar i Kina. En strategi kan vara att utveckla en alternativ leverantör för kritiska kompneneter, eller leverantörer i olika delar av Kina för att sprida riskerna.

Scandic Sourcing har utfört leverantörssökningar och fabriksutvärderingar i Kina sedan 2006. Processen inleds med en analys av kundernas krav och utveckling av en sökprofil av en ideal leveratör. Sedan skannar vi, via vårt stora nätverk och genom systematisk utforskning, marknaden för potentiella leverantörer med möjlighet att uppfylla kraven. Dessa utvärderas vidare och de mindre lämpliga elimineras i flera omgångar av utvärderingar och revisioner enligt systematiska processer. Resultatet blir en handfull leverantörskandidater som passar uppdragsgivaren bäst. Som vanligt inom verkstadsindustrin kan du itta leverantörer som når 70-90% av idealprofilen.  Sedan är det ett val vilka leverantörsgap som är lättast att rätta till. Detta steg måste göras i nära samarbete med kundtekniker via gemensamma besök och diskussioner. Slutligen väljs normalt en eller två leverantörer för att producera prover. Under detta steg utvärderas slutligen arbetsinstruktioner, kvalitetskontrollmetoder, leverantörsförmåga och resultat. Processen leder till att kunden från början riktar sina ansträngingar till de leverantörer som har bäst förutsättningar att kunna leverera en kvalitetsprodukt och arbeta med kontinuerliga förbättringsprocesser.

Att utveckla en ny leverantör tar tid och kostar pengar, men kostnaden måste jämföras med fördelen med att ha ett alternativ i händelse av en kris eller förändringar på marknaden, samt naturligtvis en  möjlighet att uppgradera till något bättre.

Vill du veta mer så kontakta oss: